Sweden: Presentation of AGE Manifesto at the the Swedish Parliament

The AGE Manifesto was presented to national parliamentarians and parties at a breakfast meeting in the Swedish Parliament hosted by MP Barbro Westerholm and PRO Global, a pensionist organisation specially dedicated to global issues. At the meeting representatives fron four parties showed up.

Read more here (in Swedish).

Från vänster Bengt Sibbmark, PRO, Catharina Bråkenhielm (S), Agneta Carleson, PRO Global, Ann-Britt Åsebol (M), Lena Ekroth, PRO Global, Barbro Westerholm (FP), Eva Rosengren, PRO Global samt Magnus Sjödahl (KD).Inför EU-parlamentsvalet den 25 maj sprider vi information till kandidater. Exempelvis hade nyligen föreningen PRO Global och Barbro Westerholm (FP) ett frukostmöte i riksdagen.

Under mötet presenterade PRO Global det EU-manifest som bland annat PRO tagit fram inom äldreorganisationen AGE Platform Europe. EU-manifestet fungerar som en påminnelse till politiker att de har ett ansvar för att även äldre ska ses som fullvärdiga medborgare.

– Det är viktigt att EU, som den största biståndsgivaren i världen, även prioriterar de äldre. De äldre blir ju relativt sett en större andel i befolkningen, sade Lena Ekroth, ordförande i PRO Global.

Sprida manifestet vidare

Riksdagsledamöterna Catharina Bråkenhielm (S), Magnus Sjödahl (KD) och Ann-Britt Åsebol (M) deltog under frukostmötet. PRO Global uppmanade ledamöterna att stödja manifestet och ta med det till sina partier.

– EU är viktigt för äldre i Europa. Vi måste hjälpas åt och motarbeta diskriminering av äldre i alla EU-länder, sade Barbro Westerholm (FP).

Who benefit from the EU? För vem är EU bra?

The short answer is : for most people. Wherever we live on this earth and whatever we do , we become more and more interdependent. Environmental problems will cross borders without a passport or visa , economy and trade are global, and more and more of us have lived or will live in several countries. The importance of international cooperation for all of us is increasing day after day.

Svenska pensionärsförbundet represents Swedish-speaking pensioners in Finland. It is one of the largest Finnish-Swedish non-governmental organizations. Read more on their website here.

Ole NORRBACKEtt kort svar är: för de flesta. Var vi än bor på vår jord och vad vi än gör, blir vi allt mera beroende av varandra. Miljöproblemen kommer över gränserna utan pass eller visum, ekonomin och handeln är globala, och allt flera av oss har levt eller kommer att leva i flera länder. Betydelsen av det internationella samarbetet för oss alla ökar dag för dag.

EU grundades i tiden på ruinerna av ett i andra världskriget sönderbombat Europa. ”Aldrig mera krig” var devisen när Kol- och stålgemenskapen bildades för att de deltagande länderna skulle kunna kontrollera användningen av kol och stål, de viktigaste komponenterna vid tillverkning av vapen. Fred, stabilitet och ökad välfärd för alla var – och är – de övergripande målen i EU. Freden och stabiliteten är grunden för ett gott liv överallt. Just nu påminns vi igen om att freden inte är ett för alltid uppnått tillstånd. Rå maktpolitik används för att hetsa mänskor mot varandra också i vår världsdel.

Vissa obehagliga strömningar i tiden för tankarna till 1930-talet. Krav på livsrum för dem som talade tyska ansågs då ge rätt att med militärmakt inta andra länder, nu talar ryska ledare samma språk och agerar på samma sätt. Under 30-talets ekonomiska kris växte missnöjet, populismen ökade, extrema rörelser som föraktade den representativa demokratin växte sig starka, och det som var annorlunda framställdes som ett hot. Med förakt för spelregler och avtal kunde de extrema grupperna skaffa sig inflytande. 1900-talet såg två totalitära maktsystem växa fram och försvinna i Europa, fascismen och kommunismen. Tiotals miljoner oskyldiga mänskor fick sätta livet till i deras ”idealsamhällen”.
Idag kan vi se samma tankar på tillväxt i alla länder, också hos oss. Ekonomin krisar med ökad otrygghet som följd, populismen har enkla svar på svåra frågor – oftast en omöjlig kombination, den inkrökta nationalismen och rädslan för omvärlden och invandrare ökar, och maktpolitik blir för en del ett viktigare politiskt mål än ett gott liv för mänskorna.

Här är inte avsikten att skrämma för ofrånkomligt onda tider. Tvärtom, avsikten är att mana oss alla till eftertanke och till ansvarstagande. Vi pensionärer, som sett och vet mera om vart intolerans, demokratiförakt och rå maktpolitik kan leda, har ett ansvar för att erfarenheterna inte får glömmas. Våra krigsveteraner gjorde det bästa tänkbara fredsarbetet, när de, efter att i kriget räddat vårt öppna samhälle, började besöka skolor och berätta om kriget och dess fasor.

EU är i verkligheten det europeiska fredsprojektet. EU är och blir inte en perfekt organisation. När 28 länder samarbetar bygger de gemensamma besluten på kompromisser. Samarbetet ökar på område efter område, därför att det bedöms var till nytta för ländernas invånare.

Ingen organisation fattar bara kloka beslut. Den bild, som populister och inkrökta nationalister ger av EU som en organisation som fattar fel beslut, är överbyråkratiskt, kostar mycket och är mest till förfång för oss alla, är felaktig. Vi behöver en mera nyanserad bild av EU med dess styrkor och svagheter än den de självutnämnda kritikerna ger oss. I det förestående EU-valet står två huvudlinjer mot varandra, å ena sidan de som vill förbättra och förnya EU och å andra sidan de som är med för att vara emot.

Europa är fullt av minoriteter. Därför är det så viktigt att vi alla kan leva gott, sida vid sida, trots olikheterna. Det underlättas om minoriteter är företrädde i EU-parlamentet. EU valet är därför så viktigt för oss finlandssvenskar.

Ole Norrback
förbundsordförande

PRO, Sweden’s National Pensioners’ Organisation, starts its campaign for the European elections

pro_logo_largePRO, the National Pensioners’ Organisation, is Sweden’s largest pensioners’ Organization, representing nearly 400 000 pensioners. They support AGE Manifesto and suggest to start the conversation with MEP candidates to discuss their priorities ahead of the European elections 2014.

See this article on PRO website here.

PRO, Pensionärernas riksorganisation är Sveriges största pensionärsorganisation – intresseorganisationen och mötesplatsen för närmare 400 000 pensionärer.

Nu ska vi sprida information till EU-kandidaterna!

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Nu är det hög tid att börja sprida information till kandidater.

PRO har ett samarbete med andra organisationer för äldre i Europa. Dels i den nordiska samarbetskommittén NSK och dels i den europeiska organisationen AGE Plattform Europa.

Inför EU-valet har AGE antagit ett manifest som vi tillsammans måste hjälpas åt med att sprida till kandidater till Europaparlamentet.

I manifestet uppmanar AGE kandidaterna att skapa ett åldersvänligt EU. Hela manifestet med förklarande texter finns på AGE hemsida (link, kortversion på svenska link).

Här är några punkter:

 • Tillräckliga pensioner.
 • Alla EU-pengar som går till infrastruktur i länderna ska ha tillgänglighet som villkor
 • Arbetsmiljön förbättras för alla åldrar i arbetslivet
 • Våld mot äldre.
 • Jämställdhet. Att EU verkar för att alla beslut om socialt skydd i unionen är lika bra för äldre kvinnor som för äldre män
 • Att EU medverkar till att tillgänglighet till samhällsservice på Internet gäller alla medborgare
 • Vi måste kräva av EU-parlamentariker att de tar reda på vad äldres organisationer tycker innan de lagstiftar i viktiga frågor för äldre medborgare.

Så här kan ni sprida manifestet:

 • bjud in EU-kandidater till möten och ställ frågor
 • skriv artiklar till lokala och regionala tidningar och websidor
 • be EU-kandidaterna att ge ett budskap till era medlemmar, där de redogör för sina prioriteringar
 • ställ offentliga frågor till kandidaterna och begär offentliga svar

AGE har också startat en blogg inför valet till Europaparlamentet. Där kan man läsa vad politiker och äldre i EU tycker. Länk: http://towardsanagefriendlyep.com